Wydanie nr 173 / 2023   

 

środa, 13 grudzień 2023 22:44

Gmina Sztutowo LVIII Sesja Rady Gminy Sztutowo 15 grudnia 2023 r. Program obrad.

Napisał

LVIII SESJA RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 15 grudnia 2023 r. na godz. 8.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 380 o pow. 0,0430 ha, położonej w obrębie Sztutowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie, stanowiącej działkę Nr 327/5 o pow. 532 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2M/00045099/3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztutowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/613/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/609/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/505/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 stycznia 2023r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Gdańskie spółka ograniczoną odpowiedzialnością.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN -Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa -KZN Pomorze sp. z o. o z siedzibą w Malborku,
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2024 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 24. Odczytanie Uchwały Nr 204/g283/p/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2023r w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 26. Odczytanie Uchwały Nr 205/g283/p/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2023r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2024 rok.
 28. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 29. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 30. Zakończenie obrad.

Skomentuj