Wydanie nr 205 / 2023   

 

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej


1. Gmina Stegna zaprasza podmioty medyczne świadczące usługi medyczne na podstawie umów zawartych z NFZ do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. uż. 152,90 m², położonego w Drewnicy przy ul. Wiślanej 25 na działce nr 337/1 wraz z geodezyjnie niewyodrębnioną częścią działki nr 337/1 o pow. 150 m² z przeznaczeniem na prowadzenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych.

2. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trzech miesięcy, który zostanie przedłużony o kolejne 60 miesięcy w przypadku uruchomienia pełnego zakresu oferowanych świadczeń medycznych.

3. W ofercie należy wskazać:

 • Zakres świadczonych usług , które oferent planuje świadczyć w dzierżawionym lokalu (zakres musi zawierać poradnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz proponowane przez oferenta dodatkowe poradnie specjalistyczne, w których świadczone będą usługi medyczne na podstawie umów z NFZ),
 • Planowane dni i godziny otwarcia poszczególnych poradni dla pacjentów objętych świadczeniami finansowanymi przez NFZ.

4. Wskazane wyżej podpunkty 1) -2) stanowić będą dla Wójta Gminy Stegna kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Ponadto w celach informacyjnych oferent w ofercie powinien przedstawić m.in.

- doświadczenie w świadczeniu usług medycznych,

 • ilość lekarzy i pielęgniarek oraz ich specjalizacje, którzy świadczyć będą usługi medyczne w dzierżawionym lokalu.

 

6. Pisemną ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 31.07.2024 r. do godziny 12: 00

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:

Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna (sekretariat) lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę oferenta,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- informacje wskazane wyżej w pkt 3 i 5.

8. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia.

9. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Gminy Stegna do zawarcia umowy dzierżawy.

10. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Stegna z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na zaproszenie. Gmina Stegna zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyn.

11. Niniejsze zaproszenie nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Gmina Stegna zastrzega sobie przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z podmiotami, które złożyły ofertę.

13. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

Osoba do kontaktu:

Klaudia Całkiewicz tel. 55 247 81 72 wew. 22 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stegna (adres: ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy (55) 247 81 71).
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • .

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

wtorek, 16 lipiec 2024 09:36

 Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna

 Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna

Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje, że w dniu 16 lipca 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34 został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żuławkach.

Wykaz został również opublikowany na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna.

Stegna, dnia 16.07.2024 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia na własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żuławkach

 

 

Lp.                        

Miejscowość                        

Nr działki                        

Pow. 
w ha 

Nr KW                        

Opis 
nieruchomości 


Uwagi 

 

1.

Żuławki

78/1

0,0124 ha

GD2M/

00057343/6

Przedmiotem nieodpłatnego zbycia w formie darowizny jest działka nr 78/1 o pow. 0,0124 ha położona w miejscowości Żuławki z przeznaczeniem  na rozbudowę cmentarza parafialnego na własność Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żuławkach.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka posiada użytek - RIVa- grunty orne. Działka nr 78/1  położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr XIV/144/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żuławki, zgodnie z którym ww. działka położona jest na obszarze oznaczonym "ZC-1 teren cmentarza".

                        

Nieruchomość jest nieodpłatnie  przekazana przez Gminę Stegna w formie darowizny na własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żuławkach w celu rozbudowy cmentarza parafialnego.

 

Od dnia wywieszenia wykazu, wyznacza się 6-cio tygodniowy termin do złożenia wniosku o nabycie ww. nieruchomości osobom, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy Urzędu Gminy w Stegnie, ogłoszony na stronie internetowej  www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 16 lipca 2024 r. na 21 dni.

 

Do pobrania

https://bip.stegna.pl/40/5803/Wykaz_nieruchomosci_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Stegna_przeznaczonej_do__nieodplatnego_zbycia_na_wlasnosc_Parafii_Rzymsko-Katolickiej_p_w__Narodzenia_Najswietszej_Maryi_Panny_w_Zulawkach/

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej

1. Gmina Stegna zaprasza podmioty medyczne świadczące usługi medyczne na podstawie umów zawartych z NFZ do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. uż. 152,90 m², położonego w Drewnicy przy ul. Wiślanej 25 na działce nr 337/1 wraz z geodezyjnie niewyodrębnioną częścią działki nr 337/1 o pow. 150 m² z przeznaczeniem na prowadzenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych.

2. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trzech miesięcy, który zostanie przedłużony o kolejne 60 miesięcy w przypadku uruchomienia pełnego zakresu oferowanych świadczeń medycznych.

3. W ofercie należy wskazać:

 • Zakres świadczonych usług , które oferent planuje świadczyć w dzierżawionym lokalu (zakres musi zawierać poradnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz proponowane przez oferenta dodatkowe poradnie specjalistyczne, w których świadczone będą usługi medyczne na podstawie umów z NFZ),
 • Planowane dni i godziny otwarcia poszczególnych poradni dla pacjentów objętych świadczeniami finansowanymi przez NFZ.

4. Wskazane wyżej podpunkty 1) -2) stanowić będą dla Wójta Gminy Stegna kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Ponadto w celach informacyjnych oferent w ofercie powinien przedstawić m.in.

- doświadczenie w świadczeniu usług medycznych,

- ilość lekarzy i pielęgniarek oraz ich specjalizacje, którzy świadczyć będą usługi medyczne w dzierżawionym lokalu.

6. Pisemną ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 19.07.2024 r. do godziny 14: 00

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:

Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna (sekretariat) lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę oferenta,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- informacje wskazane wyżej w pkt 3 i 5.

8. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia.

9. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Gminy Stegna do zawarcia umowy dzierżawy.

10. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Stegna z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na zaproszenie. Gmina Stegna zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyn.

11. Niniejsze zaproszenie nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Gmina Stegna zastrzega sobie przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z podmiotami, które złożyły ofertę.

13. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

Osoba do kontaktu:

Klaudia Całkiewicz tel. 55 247 81 72 wew. 22 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stegna (adres: ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy (55) 247 81 71).
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • .

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego 

niedziela, 21 lipiec 2024 08:30

Kmiecin. Grand Prix Żuław

Grand Prix Żuław

Zapraszamy do udziału w piłkarskim Grand Prix Żuław


Turniej rozegrany zostanie podczas 2 spotkań:


4 sierpnia
11 sierpnia


Podczas każdego gramy każdy z każdym.
Rozgrywki odbędą się na boisku w Kmiecinie

Zachęcamy do udziału i wspólnej sportowej rywalizacji wszystkich zainteresowanych (wiek 16+)
Wykorzystajmy czas przerwy od ligowych rozgrywek

 

 

grand prix kmiecin

Członkowie Zespołu Parlamentarnego ds. Żuław oraz zaproszeni goście odbyli roboczą wizytę w powiecie nowodworskim i żuławskiej stolicy Nowym Dworze Gdańskim.
 
Rozmawiano o aktualnej sytuacji na Żuławach z uwzględnieniem utrzymania infrastruktury, melioracji, problemach z bobrami, zabezpieczeniu przeciwpowodziowym, podejmowaniu działań związanych ze spójnym planowaniem przestrzennym, pozyskiwaniu nowych środków na rozwój i poprawę infrastruktury, uwzględniając środki z KPO.
W trakcie wizyty zaprezentowano wrota przeciwpowodziowe w Tujsku, które chronią Nowy Dwór Gdański przed efektem cofki, przepompownie Chłodniewo, a także Kanał Drzewny.
Wszystkie uwagi i wnioski, jakie dzisiaj zostały zebrane będą przekazane do odpowiednich ministerstw i instytucji rządowych. O szczegółach kolejnych działań zespołu będziemy informować na bieżąco.
W spotkaniu udział wzięli: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej poseł Jacek Karnowski, Przewodnicząca Zespołu ds. Żuław Posłanka Magdalena Kołodziejczak, wicemarszałek województwa pomorskiego, wicewojewoda warmińsko-mazurski, samorządowcy z regionu, Burmistrz Jacek Michalski, Starosta Barbara Ogrodowska, Starosta malborski Piotr Szwedowski, Wójt Sztutowa Robert Zieliński, przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, infrastruktury, Wód Polskich, pomorskiego urzędu wojewódzkiego, izby rolniczej, Klubu Nowodworskiego, czy GOM-u.
 
 
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (3)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (6)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (7)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (8)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (9)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (2)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (4)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (18)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (19)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (12)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (13)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (14)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (15)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (16)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (17)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (1)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (10)
Nowy Dwór Gd. Parlamentarzyści odwiedzili Żuławy (11)
Previous Next Play Pause

Akcja poszukiwawcza służb po zauważeniu pustego materaca na morzu

Wczoraj służby ratunkowe prowadziły intensywne poszukiwania osób, które prawdopodobnie wypoczywały na pontonie. Według informacji turystów na plaży leżały pozostawione rzeczy już od kilku godzin. Po ponad godzinie poszukiwań okazało się, że kobieta wraz z synem poszła na obiad, pozostawiając swoje rzeczy na plaży, a na wodzie nie pływał materac, tylko związane balony.

 

Wczoraj po godzinie 17:00 dyżurny nowodworskiej policji otrzymał informację od turystów, że na plaży przy wejściu numer 65, od dłuższego czasu leżą pozostawione rzeczy osobiste. Po chwili wpłynęło kolejne zgłoszenie, że w niedalekiej okolicy od tego miejsca, w odległości około 1,5 kilometra od brzegu turysta zauważył dryfujący materac.

Mężczyzna poinformował, że wcześniej widział dwie osoby pływające na tym materacu. Dyżurny nowodworskiej policji natychmiast poinformował służby ratunkowe SAR Sztutowo, WOPR oraz skierował na miejsce policjantów z Posterunku Policji w Sztutowie.

-Służby ratunkowe ponad godzinę prowadziły intensywne poszukiwania na wodzie oraz lądzie. Okazało się, że na wodzie nie pływał materac, tylko związane balony. Policjanci dotarli do kobiety, która była właścicielką pozostawionych rzeczy. Okazało się, że 44-latka wraz ze swoim 14-letnim synem poszli na obiad, pozostawiając rzeczy na plaży. Policjanci przeprowadzili rozmowę z kobietą, która była zdziwiona całą procedurą, którą uruchomiła swoim zachowaniem informuje rzecznik prasowa nowodworskiej komendy mł.asp Karolina Figiel.

Apelujemy o zachowanie rozsądku oraz o niepozostawianie swoich rzeczy na plaży.

Pamiętajmy, że nasza bezmyślność może wywołać zaangażowanie służb ratunkowych, których pomocy w danym momencie może potrzebować ktoś inny!

Kilkunastu nietrzeźwych kierujących w rękach nowodworskich policjantów.

W miniony weekend policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zatrzymali 12 kierujących, który zdecydowali się wyjechać pojazdami na drogę pod wpływem alkoholu. Byli to rowerzyści, motorowerzysta oraz kierujący samochodami, którzy prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości. Jeden z nich miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie.


Policjanci z nowodworskiej drogówki w Drewnicy zatrzymali 57-letniego kierującego motorowerem, który jechał pojazdem, mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli do policyjnej celi. Dużą ilość promili miała również 49-letnia kierująca, którą policjanci zatrzymali do kontroli w miejscowości Ostaszewo.
 
49-letnia kierująca miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Kobieta za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
 
Kolejnym kierującym z jednym z wyższych wyników pomiaru alkoholu miał 26-letni kierujący mieszkaniec powiatu elbląskiego. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i przewieźli go do policyjnej celi, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.
 
W ręce nowodworskich policjantów wpadło również kilku nietrzeźwych kierujących rowerem, którzy zostali ukarani mandatami w wysokości 2500 tysiąca złotych. Kolejnych 4 nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Nowodworscy policjanci  ponownie apelują do wszystkich kierujących pojazdami o ostrożność na drodze i trzeźwość za kierownicą.
Policjanci eskortowali dryfującą kobietę na materacu do brzegu w Krynicy Morskiej
 
Policjanci z Posterunku Policji w Krynicy Morskiej dbają o bezpieczny wypoczynek nad wodą i na terenach przywodnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Rozmawiają z turystami o bezpiecznym wypoczynku nad wodą, którzy często jednak nie są świadomi zagrożenia, które mogą przynieść ich zachowania. Jedna z turystek wypoczywała na materacu 400 metrów od brzegu. Policjanci eskortowali 33-latkę do brzegu.
 

Pogoda sprzyja wyjazdom nad wodę, dlatego policjanci z Posterunku Policji w Krynicy Morskiej na wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Straży Granicznej prowadzą kontrole terenów Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. W trakcie patrolu Zatoki Gdańskiej na wysokości niestrzeżonej plaży w Krynicy Morskiej mundurowi zauważyli dryfujący materac w odległości około 400 metrów od brzegu.
 
Funkcjonariusze natychmiast podpłynęli skontrolować czy nie doszło do tragedii bądź czy ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy.
 
-Okazało się, że na bardzo oddalonym od brzegu materacu dryfowała 33-letnia kobieta, gdy policjanci do niej podpłynęli, kobieta zachowywała się, jakby dopiero się obudziła. 33-latka przepraszała policjantów, że tak daleko odpłynęła, bo myślała, że nic złego nie robi
- mówi mł.asp sztab Karolina Figiel z nowodworskiej komendy.
 
Funkcjonariusze przeprowadzili z kobietą rozmowę o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Poinformowali nieświadomą zagrożenia 33-latkę o możliwych skutkach wypoczynku na materacu w tak dużej odległości.
 
Po przeprowadzonej rozmowie  bezpiecznie eskortowali kobietę do samego brzegu.

Podczas takich patroli policjanci również kontrolują amatorów sportów wodnych oraz przepływające jednostki wodne. Podstawowym grzechem wszystkich korzystających z jednostek pływających jest brak nawyku zakładania na siebie kamizelki ratunkowej oraz obecność używek.
Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji na wodzie to brawura, przecenienie swoich umiejętności i nieuwaga.
 
Mundurowi kontrolują uprawnienia do prowadzenia łodzi, obowiązkowe wyposażenie oraz stan trzeźwości. Policyjni wodniacy sprawdzają, czy posiadamy odpowiednią ilość kapoków i gaśnic, za ich brak można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 do 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).
 
Mundurowi weryfikują również uprawnienia wędkarzy konieczne do prowadzenia amatorskiego połowu ryb. Kontrole te są ukierunkowane przede wszystkim na ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, do których zaliczyć należy kłusownictwo wodne oraz inne naruszenia ustawy o rybactwie śródlądowym.
 
Funkcjonariusze wykorzystali spotkania z wędkarzami do przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa nad wodą.
 
 
ndg3
ndg 1,
ngd2, (1)
Previous Next Play Pause
 
 
 
 
fot. mł.asp Karolina Figiel KPP Nowy Dwór Gd.
 

Kierujący wjechał w pieszego, i uciekł z miejsca wypadku. 74-latek z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.

 

Według wstępnych ustaleń, kierujący czarną toyotą avensis, jadąc ul. Warszawską wjechał w mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych, a następnie uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. 74-latek z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala.

 

-Cały czas prowadzimy w tej sprawie zintensyfikowane działania, ujęcie kierowcy to dla nas w obecnej chwili priorytet -

informuje oficer prasowy mł. asp. Karolina Figiel z nowodworskiej komendy.

 

Policja prosi o kontakt osoby, które posiadają informacje w sprawie wypadku, pod numerem

tel. 47 74 39 272

 

 
potrącenie na pasach nowy dwór gd
 
Strona 1 z 583