Wydanie nr 173 / 2023   

 

czwartek, 23 listopad 2023 22:56

Zobacz czym zajmą się radni. Sesja Rady Gminy Stegna 29 listopada 2023.

Napisał
LIX Sesja Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 – 2024 zwołana na dzień 29 listopada 2023 r. na godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
9. Podsumowanie sezonu letniego na terenie Gminy Stegna w roku 2023.
10. Podjecie uchwał:
10.1. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna”;
10.2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na 2024 r. w Gminie Stegna;
10.3. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
Rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
10.5. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
10.6. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stegna;
10.7. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dziatki nr 651/6, położonej w miejscowości Stegna, przeznaczonej pod
poszerzenie drogi gminnej;
10.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stegna, położonej w miejscowości Stegna;
10.9. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących działki nr 56/4 156/6, położonych w miejscowości
Przemysław przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej dziatki nr 126;
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad.

Skomentuj