Wydanie nr 205 / 2023   

 

czwartek, 04 lipiec 2024 22:27

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  wydzierżawienia

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  wydzierżawienia
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zmianami)  o g ł a s z a m, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 
1.
- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00055520/7  cz. dz. 68/4 obręb Sztutowo
- powierzchnia nieruchomości – 125 m2, opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –  na potrzeby urządzenia terenów zielonych
- cena nieruchomości – nie dotyczy
- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny  438 zł netto
- terminy wnoszenia opłat – czynsz płatny do 31 marca, każdego roku obowiązywania umowy
- zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – umowa dzierżawy na okres 3 lat
- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy
 
2.
- oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – KW GD2M/00046732/0, dz. nr  363/6  i 364/ 2 Kąty Rybackie
- powierzchnia nieruchomości – 99 m2, 108 m2  opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – prowadzenie działalności gospodarczej związanej z handlem i usługami
- termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy
- cena nieruchomości – netto
- wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
-  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – roczny czynsz dzierżawny 830 zł. netto
- terminy wnoszenia opłat – czynsz płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy
- zasady aktualizacji opłat – waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
- informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie –  umowa dzierżawy na okres do 3 lat
- termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy
 
Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 4.07.2024 r do 25.07.2024 r.
 
Wójt Gminy Robert Zieliński
/podpis nieczytelny/

Skomentuj